Browse By

Jak wypełnić wniosek o wydanie karty kierowcy?

Warunkiem wydania karty kierowcy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych jest złożenie wniosku. Istnieje możliwość przesłania go drogą elektroniczna, jednakże konieczne jest do tego posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Najczęściej składane są wnioski w formie papierowej – jak je wypełniać?

Wypełniając wniosek, należy zwracać baczną uwagę na to, by uczynić to dokładnie. Bardzo ważne jest to, aby informacje podane we wniosku były takie same jak te znajdujące się w prawie jazdy. Jeśli zatem np. kierowca zmienił adres zamieszkania i nie dokonał wymiany prawa jazdy, musi to uczynić jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy. Wniosek jest podzielony na trzy części.

1. Część A – dane personalne.

W kolejnych rubrykach umieszcza się następujące informacje:

– Imię/imiona własne zgodnie z danymi w prawie jazdy,

– numer PESEL,

– numer NIP – nieobowiązkowa rubryka,

– dane kontaktowe w postaci numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego i adresu e-mail – nieobowiązkowa rubryka, niemniej zaleca się jej wypełnienie,

– adres do przesłania karty/korespondencji.

2. Część B – prawo jazdy.

W kolejnych rubrykach wpisuje się:

–  kategorię posiadanego i ważnego prawa jazdy,

– jako organ wydający należy podać organ samorządu terytorialnego, który wydał prawo jazdy lub jego kod numeryczny,

– datę ważności prawa jazdy.

3. Część C – wnoszę o.

Tu wypełnia się następujące rubryki:

– o wydanie karty kierowcy – w punkcie C zaznacza się jedną z czterech opcji,

– jeśli został zaznaczony punkt 2 lub 3 należy dodatkowo wpisać powód składania wniosku o wznowienie lub wymianę karty,

– określenie sposobu zwrotu opłaty za kartę w przypadku odrzucenia wniosku lub wymiany karty z powodu wadliwego działania karty wskutek jej wady fabrycznej – w punkcie 5 zaznacza się właściwe pole,

– jeżeli dochodzi do wymiany karty z powodu jej uszkodzenia bądź wadliwego działania, a także w przypadku wznowienia z powodu zmiany danych administracyjnych lub zamiany karty z powodu zamiany kraju zamieszkania, należy wraz z kompletem dokumentów odesłać dotychczas posiadaną kartę.

Uwaga: wniosek o wymianę karty nie jest tym samym co wniosek o jej zamianę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.