Browse By

Jak złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy?

Każdy kierowca prowadzący wyposażony w tachograf cyfrowy pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t – włącznie z przyczepą lub naczepą, musi posiadać ważną kartę kierowcy. Organem odpowiedzialnym za jej wydanie jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Jak wygląda procedura ubiegania się o kartę?

Podstawową przesłanką do wydania karty jest złożenie przez kierowcę wniosku spełniającego wymogi formalne. Uwaga: obowiązek ten dotyczy nie tylko kierowców wspomnianych we wstępie, ale również tych prowadzących pojazdy pasażerskie przystosowane do przewożenia ponad 9 osób łącznie z kierowcą. Nieodzownym warunkiem jest posiadanie przez kierowcę ważnego prawa jazdy.

Metody składania wniosku

Istnieją dwie metody składania wniosku:

– tradycyjna – czyli w formie papierowej; taki wniosek należy przesłać do PWPW pocztą,

– elektroniczna – kierowcy pragnący skorzystać z tej opcji muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co dołączyć do wniosku?

Do wniosku, który jest składany w formie tradycyjne, należy dołączyć:

– fotografię – nie wolno samodzielnie naklejać jej na wniosek,

– kopię awersu i rewersu prawa jazdy,

– kopię dowodu wniesienia opłaty za wydanie karty – wynosi ona 172,20 zł brutto.

Istotne uwagi

Przy tej sposobności pojawiają się ważne informacje:

– jedyną osobą uprawnioną do złożenia wniosku i załatwieniem związanych z tym formalności jest kierowca – pracodawca nie może uczynić tego w jego imieniu, co najwyżej może zrefundować wydatki poniesione przez kierowcę,

– PWPW ma 26 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia wniosku na jego rozpatrzenie oraz personalizację karty,

– jeśli wniosek jest niekompletny bądź błędny, kierowca musi go uzupełnić bądź poprawić – w takiej sytuacji trzeba się liczyć z tym, że okres jego rozpatrzenia może ulec wydłużeniu,

– dane podane we wniosku powinny być takie same jak w prawie jazdy.