Browse By

Jak przedłużyć ważność karty kierowcy?

Karta kierowcy jest dokumentem, którego okres ważności wynosi 5 lat, ale nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy posiadanego przez kierowcę. Po upływie tego czasu należy zatem podjąć działania o wydanie nowego dokumentu.

Wniosek w formie papierowej lub elektronicznej

Przedłużenie ważności karty kierowcy następuje na podstawie złożonego przez kierowcę wniosku. Podobnie jak w przypadku wyrabiania dokumentu po raz pierwszy, należy go skierować do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych jako organu uprawnionego do wydawania kart. Wspomniany wniosek można złożyć w formie:

– tradycyjnej,

– elektronicznej – czyli za pośrednictwem internetu, aczkolwiek w tym przypadku wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wymogi formalne

Stosowny wniosek powinien trafić do PWPW nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty. W przeciwnym wypadku zostanie on automatycznie odrzucony, natomiast opłata poniesiona przez kierowcę zostanie mu zwrócona. Wypełniony wniosek musi odpowiadać formalnym wymogom, niezbędne są też załączniki w postaci:

– fotografii – nie wolno samodzielnie przyklejać jej do wniosku, robi to pracownik PWPW,

– kserokopii prawa jazdy,

– dowodu uiszczenia opłaty za kartę.

Do zapamiętania!

Przy tej sposobności pojawiają się istotne uwagi:

– dane we wniosku muszą się zgadzać z danymi z prawa jazdy,

– pracodawca nie może wnioskować o przedłużenie ważności karty w imieniu swego pracownika,

– informację o tym, iż kierowca wnosi o przedłużenie ważności karty, wpisuje się w części C formularza,

– karta kierowcy jest dokumentem przypisanym konkretnej osobie.